Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SENTI TIME s.r.o.

1. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi společností SENTI TIME s.r.o. /dále jen prodávajícím/ a zákazníky společnosti SENTI TIME s.r.o. /dále kupujícím/. Veškeré dodávky zboží a služeb, které byly uskutečněny v době platnosti těchto obchodních podmínek, jim podléhají a jejich obsah je tak nedílnou součástí každé uzavřené objednávky či kupní smlouvy. Kupující přijímá platnost těchto obchodních podmínek objednáním zboží nebo služby u prodávajícího a tímto pro něj vstupují uvedené práva a povinnosti v platnost.

2. Podmínky nákupu ve společnosti SENTI TIME s.r.o.

SENTI TIME s.r.o. je společnost zabývající se dovozem a distribucí hodinářské a klenotnického zboží /hodinky,hodiny,budíky,řemínky,baterie,díly,ocel,stříbro apod/. Ve společnosti SENTI TIME s.r.o. může za stanovené velkoobchodní ceny nakupovat každá právnická nebo fyzická osoba, oprávněná k nákupu a prodeji tohoto zboží. Za tímto účelem je kupující povinen předložit při prvním nákupu výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list a doklad o registraci k DPH, je-li jejím plátcem. Kupující je povinen informovat prodávajícího o změnách v registraci firmy, dodací adresy, sídla firmy a telefonického spojení.

3. Uzavření kupní smlouvy

Nabídka prodávajícího je nezávazná a kupující se nemůže domáhat dodání celého objemu objednaného zboží, jestliže není na skladě prodávajícího. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě písemné, faxové, e mailové nebo telefonické objednávky po splnění podmínky podle čl 2., okamžikem

  • složení platby předem nebo úhradou částky v hotovosti při převzetí zboží
  • při platbě na fakturu dodávkou prostřednictvím zásilkové služby nebo osobním převzetím zboží

Tímto okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí vzniku škody na zboží.

4. Ceny

Všechny velkoobchodní ceny uvedené v obchodním ceníku prodávajícího se rozumí bez DPH, balení, dopravy a pojištění. Při odběru zboží nad 5000,- kč bez DPH jsou tyto náklady hrazeny prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo aktuální změny cen s ohledem na kursy zahraničních měn, výši cla, dovozních poplatcích apod. Aktuální ceny jsou k dispozici v obchodním oddělení prodávajícího.

5. Dodací lhůty a podmínky

Veškerá ujednání o dodacích lhůtách musí být provedena písemnou formou a potvrzena prodávajícím. Pokud je požadované zboží na skladě prodávajícího, zasílá se kupujícímu v nejkratším možném termínu. Kupující je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, která nebyla ze strany prodávajícího splněna ujednaném termínu, pokud nedojde k jiné dohodě.

Kupující přebírá zboží na základě podpisu a svého razítka na faktuře /dodacím listu/ vystavené prodávajícím a stvrzuje tak převzetí dodávky zboží co do množství a sortimentu bez zjevných vad a poškození. V případě zaslání zboží zásilkovou službou je kupující povinen zkontrolovat neporušenost zásilky v přítomnosti přepravce. V případě porušeného obalu je nutno zkontrolovat úplnost obsahu dle přiložené faktury a případné rozdíly či poškození zboží zapsat do přepravního listu přepravce. Pokud není tento zápis proveden, ztrácí kupující možnost uplatnění reklamace a náhrady škody.

Převzetím zboží od přepravce kupující stvrzuje, že zboží nenese známky zjevných vad či poškození a potvrzuje vznik povinnosti uhradit cenu zboží dle faktury. Vzhledem k charakteru obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím není prodávající povinen předvádět kupujícímu funkčnost zboží.

6. Platební podmínky

Platební podmínkou pro úhradu zboží prodávajícímu je

  • platba předem nebo v hotovosti při převzetí zboží
  • platba převodním příkazem v dohodnutém termínu splatnosti

Základní podmínkou pro kupující, kteří nakupují poprvé nebo na základě těchto obchodních podmínek, je platba předem nebo v hotovosti nejpozději v okamžiku převzetí zboží. Pouze na základě další dohody může prodávající akceptovat u stálých zákazníků platbu převodním příkazem se splatností 30 kalendářních dnů. Splatností se rozumí datum, kdy bude částka připsána na účet prodávajícího. Při opakovaném nedodržení splatnosti faktury bude prodávajícím dále vyžadována pouze platba v hotovosti. V případě zpožděné platby více než 60 dní po splatnosti si prodávající vyhrazuje právo postoupit záležitost svému právnímu zástupci k dalšímu vymáhání.

7. Výhrada vlastnického práva

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplné úhrady kupní ceny uvedené na faktuře prodávajícího.

8. Záruka na zboží

Na veškeré dodávané zboží je prodávajícím konečnému spotřebiteli poskytována záruční doba 24 měsíců ode dne prodeje. K veškerému prodávanému zboží je prodávajícím zajištěn záruční a pozáruční servis na adrese provozovny prodávajícího.

9. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky, jakož i jejich následné změny a úpravy vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění prodávajícím.

Technické podmínky

SENTI TIME s.r.o., dovozce a distributor hodinářského zboží, sděluje, že plní povinnosti dovozce vyplývající ze zákona č 477/2001 Sb, z novely zákona č 185/2001 Sb a z vyhlášky MŽP č 237/2002 Sb tím, že se zapojil do příslušných kolektivních systémů.

1. Zákon o odpadech č 185/2001 Sb

Společnost je registrována v Seznamu výrobců, vedené MŽP a všechny povinnosti jsou plněny prostřednictvím kolektivního systému RETELA. Na každém vystaveném daňovém dokladu je uveden text, že ceny výrobků obsahují příspěvek na likvidaci elektrických zařízení v systému RETELA. Každý výrobek a záruční list je proto označen piktogramem přeškrtnuté popelnice. Bližší informace a seznam míst, kde je možno bezplatně odevzdat nepotřebné hodiny, budíky a hodinky, naleznete na www.retela.cz

2. Zákon o obalech č. 477/2001 Sb

Společnost má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM a je zapojena do systému sdruženého plnění. Všechny obaly, které uvádí společnost na trh, jsou šetrné k životnímu prostředí a jsou označeny piktogramy v souladu se zákonem.

3. Vyhláška č 237/2002 Sb o zpětném odběru baterií

Zpětnému odběru podléhají všechny hodinkové i tužkové baterie Renata, prodávané společností SENTI TIME s.r.o., která tyto povinnosti plní prostřednictvím dovozce těchto baterií, společnosti Goldtime a.s., U Libeňského pivovaru 10, 180 00 Praha 8.

4. Prohlášení o shodě dle zákona č 22/1997 Sb

Společnost SENTI TIME s.r.o., sděluje, že všechny druhy hodinek, hodin a budíků, které jsou uváděny na trh, splňují technické požadavky na výrobky dle tohoto zákona ve změně a doplnění navazujícími nařízení vlády, kterými jsou přejímány některé technické směrnice EU.

Označení CE na výrobcích vyjadřuje, že tento výrobek splňuje technické požadavky, stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup a taktéž byl vyroben v souladu se správnou technickou praxí z hlediska zásad bezpečnosti platných v Evropské unii.

Kontakt

tel.: +420 491 477 070
mobil: +420 777 770 907
e-mail: info@senti.cz

Více kontaktů